Silah Bulundurma Ruhsatı Alma Şartları? Silah Ruhsatı Çeşitleri ile Geçerlilik Süreleri? 2020 Yılı Yivli Av Tüfeği, Silah Harç Ücretleri - Vatan Kocaeli Gazetesi
24 Kasım 2020 Salı

Silah Bulundurma Ruhsatı Alma Şartları? Silah Ruhsatı Çeşitleri ile Geçerlilik Süreleri? 2020 Yılı Yivli Av Tüfeği, Silah Harç ÜcretleriSilah ruhsatı başvuruları ikamet ettiğiniz bölgenin durumuna göre Emniyet Genel Müdürlüklerine veya Jandarma Komutanlıklarına yapılabiliyor. Silah taşıma ve silah bulundurma ruhsatlarını almak için farklı şartlar da vardır. Silah ruhsatına başvuruda bulunmak için asgari 21 yaşında olmak gerekiyor. Ayrıca ateşli silahla işlenen suçlardan mahkum olanlara silah ruhsatı alamaz. Silah ruhsatlarının türüne göre geçerlilik süreleri vardır. Peki Silah ruhsatı nasıl alınır.

Silah sahibi olmak isteyenlerin tamamlaması gereken bazı evraklar vardır. Silah bulundurma ve taşımasında sağlık engelinin olmaması başlıca aranan şartlardan birisidir. Silah ruhsatları ile diğer bilgiler şunlar:

* İkamet edilen İl Valiliğine hitaben yazılan dilekçe,

* Silah bulundurma ve taşımasında bedeni, psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Devlet veya Üniversite hastanelerinden alınacaktır.)

* Son bir yıl içinde çekilmiş (6) adet vesikalık fotoğraf,

* Vadesi geçmiş vergi borcu bulunmadığına dair yazı,

* Taşıma veya bulundurma ruhsatı harcı ödendiğine dair makbuz,

* Taşıma ruhsatına gerekçe gösterilen iş, meslek veya görevin özelliğine göre belirlenen diğer belgeler.

6136 sayılı 
Kanun Kapsamındaki Silah Ruhsatı Çeşitleri ve Geçerlilik Süreleri

* 5 yıl geçerliliği bulunan Silah Bulundurma Ruhsatı

* 5 yıl geçerliliği bulunan Silah Taşıma Ruhsatı

* Kamu görevi devam ettiği sürece geçerli olan Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı

* Süre sınırlaması olmayan Emekli Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı

* 5 yıl geçerliliği olan Yivli Av Tüfeği Ruhsatı

2521 sayılı Kanun Kapsamındaki Silah Ruhsatı Çeşitleri ve Geçerlilik Süreleri

* 5 yıl geçerli olan Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi

* 1-3 yıl geçerli olan Satıcılık (Av Bayiilik) Belgesi

Silah Bulundurma Ruhsatını Kimler Alabilir?

Yönetmeliğin 16’ncı maddesinde sayılan hallerden birine girmeyen ve yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir.

Kimlere Ruhsat Verilmez?

a) Ateşli silahla işlenen suçlardan mahkum olanlara.

b) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenlere veya silahın muhafazasındaki ihmali ya da kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlara.

c) Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlara.

d) Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hi-leli iflas, her türlü kaçakçılık, bilişim alanındaki suçlar, ihaleye fesat karıştırma, yağma, uyuşturu-cu, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinin ikinci fıkrası hariç olmak üzere suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme ya da üye olma, insan ticareti, organ ve doku ticareti, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme veya patlayıcı madde kullanma, fuhuş, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, kasten öldürme, silahla kasten yaralama veya çocukların cinsel istismarı suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlara.

e) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, terör eylemlerine katılma veya bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlara.

f) Taksirle veya basın ve yayın yoluyla işlenenler hariç olmak üzere değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı mahkum olanlara.

g) Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için mahkum olanlara.

h) Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı mahkum olanlara.

ı) Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahiplerine.

i) Spor maksatlı olarak spor federasyonlarının demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlara.

j) Mahkeme kararı ile veya haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlara, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 6413 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ayırma işlemine tabi tutulanlara, 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun mülga 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik ya da ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlara, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 üncü ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenlere veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları ya da mahkeme kararıyla veya kanuni düzenleme ile meslekten ya da Devlet memurluğundan çıkarılanlara veya haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenlere ya da milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlara.

k) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılara.

l) Psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıkları olanlara.

m) Yirmibir yaşını bitirmemiş olanlara.  

Silah Taşıma Ruhsatı Kimlere Verilir?

* Hayatı harici tehlikede olan kişilere,

* Belirli meslek mensubu kişilere,

* Bazı kamu görevlilerine,

* Zabıta görevine ait tasarrufta bulunma yetkisine haiz olanlara,

* Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüslerinde koruma, bakım ve onarım işlerinde çalışanlara,

* Parayla ilişkisi olanlara,

* Özellik arz eden görevlerde bulunanlara,

* Emekli olan bazı kamu görevlilerine, kanunda belirtilen hallerde taşıma ruhsatı verilir.

YAZAR: Fatih Saçak

Kocaeli Şehit Özcan Kan Fen Lisesi ve Gebze Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi 2018 Mezunu. Vatan Kocaeli Gazetesi editörü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

MasterChef 24 Kasım Salı 107.Bölüm Fragmanı İzle!

MasterChef Türkiye 107.Bölüm Fragmanı İzle! 24 Kasım Salı….MasterChef Türkiye yeni hafta heyecanı devam ediyor. 23 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.