13 Temmuz 2020 Pazartesi

Çoklu Baro Kanun Teklifi


AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, ”yasa teklifini Meclis Başkanlığı’na sunduk. Bu düzenlemeyi neden getirdik? Herkesin kafasında bu soru var. Baroların günümüz koşullarında ihtiyaçları karşılayamadığını tespit ettik. Son 20 yılda hızla artan avukat sayısı ve bunların İstanbul, Ankara, İzmir’de yoğunlaşması baro ile meslek üyeleri arasında rabıtanın kopmasına neden oldu.

Barolar başta olmak üzere hukuk dernekleri, akademik çalışma yapan akademisyenler, teşkilatlı ya da teşkilatsız bütün avukatların görüşlerini aldık. Hukukçu milletvekillerimizle bir araya geldik. Cumhur İttifakı olarak 28 maddeden oluşan teklifimizi Meclis Başkanlığı’na sevk ettik.

Üye ssayısı 5 binden fazla olan barolarda 2 bin avukat bir araya gelerek yeni bir baro kurabilecek. 3 büyük ilde delegasyon antidemokratik bir şekilde belirleniyor. Getirdiğimiz düzenlemeyle her baro Barolar Birliği’nde 3 delege ve bir başkanla temsil edilecek. Baro organlarının seçimi 2 yılda bir ekim ayında yapılacak. Şu anda Parlamentoda görüşülmekte olan 5 tane yasa var. Diğer kanunları da görüşüp tamamlamayı planlıyoruz.

Bir kılık tanımı yapılırken baroların hazırladığı yönetmelikler vardı. Avukatlar bazen hakim bazen baroların lincine uğruyordu. Bunun mağduru genelde kadın avukatlar oluyordu. Biz mesleki haklar neyi gerektiriyorsa onu yapalım dedik. Cübbe zorunluluğu baki olmak üzere avukatların kılık kıyafetleriyle ilgili baskıları sona erdiriyoruz.” dedi.

GENEL GEREKÇE

Kamu hizmeti niteliğinde serbest bir meslek olan avukatlık mesleğinin daha iyi bir şekilde icra edilebilmesi amacıyla Avukatlık Kanununda bazı değişiklikler yapılmaktadır. Düzenlemeler, kurumsal yapı ve meslekte karşılaşılan bazı sorunlara çözüm bulunmasına ilişkin hususları kapsamaktadır. Avukat sayısı fazla olan barolarda, avukatlık hukukuna ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde gecikmeler meydana gelebilmektedir. Teklifle, avukat sayısı fazla olan barolarda baro hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla, aynı ilde birden fazla baronun kurulabilmesi imkânı getirilmektedir. Buna göre, avukat sayısı beşbinden fazla olan barolarda ikibin avukatın yazılı başvurusu üzerine o ilde yeni bir baro kurulabilecektir. Yeni baronun kurulmasında aranan asgari avukat sayısının ikibinin altına düşmesi halinde Türkiye Barolar Birliği, asgari avukat sayısının altı ay içinde sağlanmasını ilgili baroya bildirecek ve verilen süre içinde eksiklik tamamlanamazsa baronun tüzel kişiliğine Birlik tarafından son verilecektir. Ayrıca bu baro, Birliğin gözetim ve denetimi altında tasfiye edilecektir.


Hukuk sistemimizde, kamu hizmetinin avukatların katılımı ile yürütülmesinde barolara 
birçok görev verilmiştir. Özellikle adli yardım, zorunlu müdafilik ile kurul, komisyon ve heyetlerde avukatla temsil edilme gibi işler, aynı ilde tek baro kurulmasına ilişkin sistem esas alınarak kurgulanmıştır. Teklifle, aynı ilde birden fazla baronun kurulması halinde avukatların katılımı ile verilen bu hizmetlerin baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınmak suretiyle yeniden belirlenmektedir.


Teklifle, avukat sayısı belirli bir sayının üzerinde olan illerde birden fazla baronun 
kurulması kabul edildiğinden o ilde kuruluş tarihine göre baro genel kurulları farklı yıllarda yapılabilecektir. Bu durum o ilde her yıl seçim yapılmasına ve avukatların seçimle meşgul edilmesine neden olabilecektir. Teklifle, bu olumsuzlukların giderilmesi amacıyla barolarda ve Birlikte seçimlerin belirli bir takvim dâhilinde yapılmasına ilişkin düzenlemeler ihdas edilmektedir. Buna göre, tüm baroların genel kurulları son rakamı çift olan yıllarda olmak şartıyla iki yılda bir Ekim ayının ilk haftasında yapılacaktır. Baro genel kurullarının aynı tarihte yapılmasının tabi bir sonucu olarak Birlik genel kurulu, iki yılda bir baro seçimlerinden sonra ve Aralık ayı içinde yapılacaktır. Bu düzenlemelerin uygulamaya geçirilmesi amacıyla Teklifle; görev sürelerine bakılmaksızın baro organlarının seçimlerinin 2020 yılı Ekim ayının ilk haftasında, Birlik organlarının seçimlerinin ise 2020 yılı Aralık ayı içinde yapılması öngörülmektedir.


Baroların Türkiye Barolar Birliği genel kuruluna göndereceği delege sayısında da 
değişiklik yapılmaktadır. Düzenlemeyle, baro başkanı dâhil her baro Birliğe en az dört delege gönderecektir. Bu asgari sayı dışında baroların levhalarında kayıtlı avukat sayılarına göre ilave delege seçilecektir. Bu bağlamda, levhaya kayıtlı her beşbin üye için bir delegenin seçileceği bir sistem getirilmektedir. Bu şekilde baroların Birlik genel kurulunda temsili daha etkin hale gelecektir.


Avukatların, Birliğin belirlediği resmî kılıkla mahkemelere çıkma zorunluluğuna ilişkin 
düzenleme keyfilikleri önlemek amacıyla değiştirilmekte, daha özgürlükçü bir yaklaşımla ve herkesin kişisel tercihine saygı çerçevesinde, avukatların Birlik tarafından şekli belirlenen cübbeyle mahkemelere çıkacağı, kılık kıyafet konusunda başka bir zorunluluk getirilemeyeceği düzenlenmektedir.


Avukatlık mesleğine yeni başlayan avukatların mali yükünün azaltılması amacıyla 
Teklifle, avukatlık mesleğinin ilk beş yılında baro keseneğinin yarı oranda alınması da kabul edilmektedir.


MADDE GEREKÇELERİ


MADDE 1- Maddeyle, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 6 ncı maddesinde değişiklik 
yapılmaktadır. Teklifle, belirli şartların gerçekleşmesi durumunda aynı ilde birden fazla baro kurulabilmesine imkân tanındığından, maddede bu yeni durum için uyum düzenlemesi yapılmaktadır. Buna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde baroya yazılma talebi herhangi bir baroya yapılabilecektir.


MADDE 2- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde değişiklik yapılarak 
Teklifle getirilen, aynı ilde birden fazla baro kurulabilmesine ilişkin sisteme uyum düzenlemesi yapılmaktadır. Buna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde stajın ikinci altı aylık kısmı, staj yapılan baroya kayıtlı bir avukatın yanında yapılabilecektir.


MADDE 3- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde, aynı ilde birden fazla 
baro kurulabilmesine imkân tanıyan sisteme uyum düzenlemesi yapılmaktadır. Buna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde staj başvurusu o ildeki herhangi bir baroya yapılabilecektir.


MADDE 4- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde yeni sisteme uyum 
düzenlemesi yapılmaktadır. Buna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde staj başvurusunda ibraz edilmesi gereken tanıtma kâğıdının staj yapılan baroya kayıtlı iki avukat

tarafından düzenlenmesi gerekecektir.


MADDE 5- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yeni sisteme uyum 
düzenlemesi yapılmaktadır. Buna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde bir avukatın geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemler, kayıtlı olunan baro tarafından yerine getirilecektir.


MADDE 6- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde yeni sisteme uyum 
düzenlemesi yapılmaktadır. Buna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde aynı büroda birlikte çalışma ve avukatlık ortaklığı kurma için aynı baroya kayıtlı olma şartı aranmayacaktır.


MADDE 7- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi başlığıyla birlikte 
değiştirilmektedir. Düzenlemeyle, avukatların mahkemelere Türkiye Barolar Birliği tarafından şekli belirlenen cübbeyle çıkacağı, kılık ve kıyafet konusunda başkaca bir zorunluluk getirilemeyeceği hükme bağlanarak keyfi uygulamaların önlenmesi amaçlanmaktadır.


MADDE 8- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde değişiklik 
yapılmaktadır. Teklifle, belirli şartların gerçekleşmesi durumunda aynı ilde birden fazla baro kurulabilmesine imkân tanındığından, maddede bu yeni durum için uyum düzenlemesi yapılmaktadır. Buna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde adalet dairelerinde barolara ayrılacak yer, Türkiye Barolar Birliğine tahsis edilecek ve Birlik bu yeri, kayıtlı avukat sayısını dikkate almak suretiyle barolara tahsis edecektir.


MADDE 9- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde uyum düzenlemesi 
yapılmaktadır. Buna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukatların bürolarında ve konutlarında yapılacak arama, hakkında soruşturma yürütülen avukatın kayıtlı olduğu baro temsilcisinin katılımıyla yapılacaktır.


MADDE 10- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinde uyum düzenlemesi 
yapılmakta ve denetleme ve şikâyetle ilgili meselelerde avukatın bilgi vermek zorunda olduğu baro, kayıtlı olunan baro olarak netleştirilmektedir.


MADDE 11- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 65 inci maddesinde düzenleme 
yapılmaktadır. Buna göre, mesleğe yeni başlayan avukatların baro keseneği, beş yıl süreyle yarı oranında alınacaktır.


MADDE 12- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinde, aynı ilde birden fazla 
baro kurulabilmesine imkân tanıyan sisteme uyum düzenlemesi yapılmaktadır. Buna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukat o ilde bulunan herhangi bir baronun

levhasına kayıt olacaktır.


MADDE 13- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde uyum düzenlemesi 
yapılmaktadır. Buna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukatlığın kayıtlı olunan baro bölgesi dışında süreklilik arz edecek şekilde yapılmasına ilişkin tutanak o yerdeki tespiti yapan baro yönetim kurulu tarafından düzenlenebilecektir.


MADDE 14- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 77 nci maddesinde değişiklik 
yapılmaktadır. Birinci fıkraya eklenen cümlelerle, beşbinden fazla avukat bulunan illerde asgari ikibin avukatla yeni bir baronun kurulabilmesine imkân tanınmaktadır. Hükümle; yeni baronun kurulması, organlarının oluşturulması ve kuruluş için aranan asgari avukat sayısının ikibinin altına düşmesi halinde yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Üçüncü fıkraya eklenen cümleyle, aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde baroların Türkiye Barolar Birliği tarafından, tüzel kişilik kazanma tarihi esas alınmak ve birden başlanmak suretiyle o ilin adıyla numaralandırılacağı hükme bağlanmaktadır.


MADDE 15- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 82 nci maddesinde değişiklik 
yapılmaktadır. Teklifle, belirli şartların gerçekleşmesi durumunda aynı ilde birden fazla baro kurulabilmesine imkan tanındığından, maddede bu yeni durum için uyum düzenlemesi yapılmaktadır. Aynı ilde birden fazla baronun kurulması halinde baro genel kurulları farklı yıllarda yapılabilecektir. Yine mevcut hükümlere göre, baroların kurulduğu yıllar sebebiyle baro genel kurulları tekli veya çiftli yıllarda yapılabilmektedir. Baro genel kurullarının farklı yıllarda yapılması, Birlik delegeliğine farklı yıllarda delege gönderilmesine neden olmaktadır.


Ayrıca aynı ilde birden fazla baronun kurulması halinde aynı ilde her yıl herhangi bir baronun 
genel kurulu yapılabilecektir. Düzenlemeyle, tüm il barolarının genel kurullarının, baroların kuruluş tarihine bakılmaksızın, belirli bir düzen içinde ve aynı tarihlerde yapılması amaçlanmaktadır. Buna göre, tüm baro genel kurulları son rakamı çift olan yıllarda olmak şartıyla iki yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde yapılacaktır. Bu düzenleme, Teklifle Kanunun 115 inci maddesinde yapılacak değişikle de uyumludur.


MADDE 16- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinde değişiklik 
yapılmaktadır. Düzenlemeye göre, seçim dönemi bitmeden önce görevinden ayrılan baro başkanının yerine, baro genel kurulunda yeniden seçim yapılmayacak ve baro yönetim kurulu, kalan süreyi tamamlamak üzere kendi üyeleri arasından baro başkanını seçecektir.


MADDE 17- Maddeyle, Kanunun 114 üncü maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 
İkinci ve üçüncü fıkralarda yapılan değişikle, her baro, baro başkanı dâhil en az dört delegeyle ve beşbin üyesi olan barolar bakımından ayrıca her beşbin üye için ilave bir delegeyle Türkiye Barolar Birliği genel kurulunda temsil edilecektir. Düzenlemeyle kurumsal olarak baroların, Birlik genel kurulunda daha etkin bir şekilde temsil edilmesi amaçlanmaktadır.


MADDE 18- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 115 inci maddesinde değişiklik 
yapılmaktadır. Kanunun 82 nci maddesinde Teklifle yapılan değişikliğe göre baroların genel kurulları, son rakamı çift olan yıllarda olmak şartıyla iki yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde yapılacaktır. Maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, bu düzenlemeye uyum sağlanmakta ve Birlik genel kurulunun baro seçimlerinden sonra o yılın Aralık ayında Ankara’da yapılması kabul edilmektedir. İkinci fıkrada yapılan değişiklikle, Birlik Genel Kurulunun olağanüstü toplanması, on yerine, yirmibeş baronun yönetim kurulunun yazılı talebine bağlanmaktadır. Ayrıca, gerek Birlik Yönetim Kurulunun gerekse yirmibeş baronun talebi üzerine yapılacak olağanüstü genel kurul toplantılarının Kanunda Birlik Genel Kurulunun görevleri arasında sayılan hususlarla sınırlı olarak yapılabileceği ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, Birlik organları için seçim yapılamayacağı hükme bağlanmaktadır.


MADDE 19- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun 177 nci maddesinde değişiklik 
yapılmaktadır. Teklifle, aynı ilde birden fazla baro kurulabilmesine imkan tanındığından maddede bu yeni sisteme uyum düzenlemesi yapılmaktadır. Buna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde adli yardım bürosu, baroların eşit olarak temsili esas alınarak oluşturulacaktır. Büroda görevlendirme o ildeki avukatlar arasından eşitlik gözetilerek yapılacaktır. Adli yardım bürosunun oluşturulması ve adli yardım hizmetinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Adalet Bakanlığınca onaylanan yönetmelikte gösterilecektir.


MADDE 20- Maddeyle, 1136 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde yeni sisteme uyum 
düzenlemesi yapılmaktadır. Buna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli olan ancak baroya kaydını yaptırmak istemeyen avukat, durumu hakkında, o ildeki herhangi bir baroya bilgi verebilecektir.


MADDE 21- Maddeyle, 1136 sayılı Kanuna geçici 23 üncü madde eklenmektedir. 
Teklifle, Kanunun 82 ve 115 inci maddelerinde yapılan değişiklikle, tüm baro genel kurulları ile Birlik Genel Kurulunun, son rakamı çift olan yıllarda yapılması kabul edilmektedir. Bu değişikliğe uyum sağlamak amacıyla baro ve Birlik organlarının seçimlerinin yapılacağı tarih belirlenmektedir. Buna göre, görev sürelerine bakılmaksızın baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile Birlik delege seçimleri 2020 yılı Ekim ayının ilk haftasında, Birlik Başkanlığı; yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri ise 2020 yılı Aralık ayı içinde yapılacaktır.


MADDE 22- Maddeyle, 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların 
Karşılanması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Teklifle, Avukatlık Kanununda yapılan değişiklikle aynı ilde birden fazla baro kurulabilmesine imkan tanındığından maddede bu sisteme uyum düzenlemesi yapılmaktadır. Buna göre, birden fazla baro kurulan illerde komisyona üye görevlendirilmesi baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılacak ve görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterilecektir.


MADDE 23- Maddeyle, 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununun 16 ncı 
maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Teklifle, Avukatlık Kanununda yapılan değişiklikle aynı ilde birden fazla baro kurulabilmesine imkan tanındığından maddede bu sisteme uyum düzenlemesi yapılmaktadır. Buna göre, birden fazla baro kurulan illerde koruma kurullarına temsilci görevlendirilmesi baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılacak ve görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterilecektir.


MADDE 24- Maddeyle, 5957 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde değişiklik 
yapılmaktadır. Teklifle, Avukatlık Kanununda yapılan değişiklikle aynı ilde birden fazla baro kurulabilmesine imkan tanındığından maddede bu sisteme uyum düzenlemesi yapılmaktadır. Buna göre, birden fazla baro kurulan illerde hal hakem heyetlerine üye görevlendirilmesi baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılacak ve görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterilecektir.


MADDE 25- Maddeyle, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 66 ncı 
maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Teklifle, Avukatlık Kanununda yapılan değişiklikle aynı ilde birden fazla baro kurulabilmesine imkan tanındığından maddede bu sisteme uyum düzenlemesi yapılmaktadır. Buna göre, birden fazla baro kurulan illerde il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine üye görevlendirilmesi baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılacak ve görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterilecektir.


MADDE 26- Yürürlük maddesidir.


MADDE 27- Yürütme maddesidir.

AVUKATLIK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ


MADDE 1- 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 6 ncı maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan “yer barosu” ibaresi “baro” şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 2- 1136 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasına “dahildir.)” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve staj yaptığı baroya kayıtlı” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 3- 1136 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yer 
barosuna” ibaresi “baroya” şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 4- 1136 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı 
bendinde yer alan “o baroya yazılı” ibaresi “staj yaptığı baroya kayıtlı” şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 5- 1136 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrasına “gelmesi 
hallerinde,” ibaresinden sonra gelmek üzere “avukatın kayıtlı olduğu” ibaresi ve “yürütmek için” ibaresinden sonra gelmek üzere “kendi barosuna kayıtlı” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 6- 1136 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan “aynı baroya” ibareleri 
“aynı ilde kurulu barolardan herhangi birine” şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 7- 1136 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.


“Avukatların resmi kılık ve kıyafeti:


MADDE 49 – Avukatlar, mahkemelere Türkiye Barolar Birliği tarafından şekli 
belirlenen cübbeyle çıkmak zorundadır. Avukatlara kılık ve kıyafetle ilgili başkaca bir zorunluluk getirilemez.”


MADDE 8- 1136 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle 
eklenmiştir.


“Birden fazla baronun bulunduğu illerde baro için ayrılacak yer Türkiye Barolar Birliğine tahsis 
edilir ve Birlik barolara kayıtlı avukat sayısını esas alarak bu yeri barolara tahsis eder.”


MADDE 9- 1136 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin birinci fıkrasına “Cumhuriyet 
savcısı denetiminde ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “kayıtlı olunan” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 10- 1136 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasına “düşmedikçe,” 
ibaresinden sonra, ikinci fıkrasına ise “avukat hakkında,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kayıtlı olduğu” ibareleri eklenmiş ve üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “baro” ibaresi “kararı veren baronun” şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 11- 1136 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci 
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.


“Şu kadar ki, mesleğin ilk beş yılında baro keseneği yarı oranında alınır.”


MADDE 12- 1136 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle 
eklenmiştir.


“Bir ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukat bunlardan birinin levhasına yazılır.”


MADDE 13- 1136 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “o yer 
barosu” ibaresi, “bu tespiti yapan baronun” şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 14- 1136 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki 
cümleler ve üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.


“Beşbinden fazla avukat bulunan illerde asgari ikibin avukatla bir baro kurulabilir. Kuruluş 
müracaatında, kuruluş talebini içeren dilekçe ile ikibin avukatın imzasının ve bu avukatların belirlediği dört kişilik kurucular kurulunun isimlerinin yer aldığı liste Türkiye Barolar Birliğine verilir. Birlik, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere kurucular kurulunu görevlendirir. Kurucular kurulu en geç altı ay içinde yeni baronun kuruluşunu tamamlar ve Birliğe bildirir. Kuruluşu tamamlanan baronun seçimli ilk olağan genel kurulu, 82 nci madde hükmü uyarınca yapılır. Avukat sayısının ikibinin altına düşmesi halinde Birlik, asgari avukat sayısının altı ay içinde sağlanmasını yazılı olarak ilgili baroya bildirir. Verilen süre içinde eksiklik giderilemezse baronun tüzel kişiliğine Birlik tarafından son verilir ve son verme kararı Birliğin resmi internet sitesinde ilan edilir. Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler ilan tarihinden itibaren onbeş gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolur ve bunların devam eden iş ve işlemleri kaydoldukları baro tarafından yürütülür. Tüzel kişiliği sona eren baronun tasfiye işlemleri son yönetim kurulu tarafından Birliğin denetim ve gözetiminde yapılır ve kalan malvarlığı Birliğe geçer.”


“Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde Türkiye Barolar Birliği, tüzel kişilik kazanma 
tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandırır.”


MADDE 15- 1136 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasına “Genel kurul” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “son rakamı çift olan yıllarda olmak kaydıyla” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 16- 1136 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.


“Seçim döneminin bitmesinden önce ayrılan baro başkanının yerine baro yönetim 
kurulu tarafından, kendi üyeleri arasından, kalan süreyi tamamlamak üzere baro başkanı seçilir.”


MADDE 17- 1136 sayılı Kanunun 114 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 
“ikişer” ibaresi “üçer” şeklinde ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Baro genel kurullarınca ayrıca her beşbin üye için birer delege seçilir.”


MADDE 18- 1136 sayılı Kanunun 115 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Birlik Genel Kurulu baro seçimlerinin yapıldığı yılın Aralık ayında, Ankara’da olağan 
toplantısını yapar. Birlik Yönetim Kurulu doğrudan veya en az yirmibeş baronun yönetim kurullarının yazılı istemi üzerine, 117 nci maddede belirtilen görev alanıyla sınırlı olmak kaydıyla, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. Ancak olağanüstü toplantıda seçim yapılamaz.”


MADDE 19- 1136 sayılı Kanunun 177 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


“Birden fazla baronun bulunduğu illerde adli yardım bürosu, baroların eşit olarak temsili 
esas alınarak oluşturulur. Büroda görevlendirme, o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılır. Adli yardım bürosunun oluşturulmasına ve adli yardım hizmetinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Adalet Bakanlığınca onaylanan yönetmelikte gösterilir.”


MADDE 20- 1136 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının dördüncü 
cümlesine “yer barosuna” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya o ilde birden fazla baronun bulunması halinde bu barolardan birine” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 21- 1136 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


“GEÇİCİ MADDE 23- Görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı, 
yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile Türkiye Barolar Birliği delege seçimleri 2020 yılı Ekim ayının ilk haftasında; Birlik Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri ise 2020 yılı Aralık ayı içinde yapılır.”


MADDE 22- 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan 
Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.


“Birden fazla baro kurulan illerde komisyona üye görevlendirilmesi, baroların eşit ve 
dönüşümlü temsili esas alınarak yapılır. Görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterilir.”


MADDE 23- 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri 
Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.


“Birden fazla baro kurulan illerde koruma kurullarına temsilci görevlendirilmesi, baroların eşit 
ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılır. Görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterilir.”


MADDE 24- 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve 
Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.


“Birden fazla baro kurulan illerde hal hakem heyetlerine üye görevlendirilmesi, baroların eşit 
ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılır. Görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterilir.”


MADDE 25- 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.


“Birden fazla baro kurulan illerde il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine üye görevlendirilmesi, 
baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılır. Görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterilir.”


MADDE 26- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 27- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

YAZAR: Fatih Saçak

Kocaeli Şehit Özcan Kan Fen Lisesi ve Gebze Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi 2018 Mezunu. Vatan Kocaeli Gazetesi editörü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

2020 MSÜ Ön Başvuru Sonuçları Açıklandı!

* MSÜ ÖN BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ… 2020 ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİN SÜRECİ1. MSB Milli Savunma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir