13 Temmuz 2020 Pazartesi

2020 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası


Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.


Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme 
şeklinde yapılacak olup diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacaktır.


• 1. Yerleştirmede ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip eczacı 
unvanlı personel alımı’ yapılacaktır.


• 2. Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları 
için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı’ yapılacaktır.


A-GENEL ESASLAR


1) Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde 
(https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.


2) Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.


3) Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu 
elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.


4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.


5) 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk Soylu Yabancıların resmi kurumlardan alınan Türk soylu 
olduklarına dair belgeyi başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.


6) Eczacı unvanı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar sadece 2. yerleştirme için tercih 
yapabilecek olup en fazla on (10) adet tercihte bulunabileceklerdir. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.


Eczacı Unvanlı adaylardan bu ilan metninin ‘C’ kısmında belirtilen şartları taşıyanlar 1. 
yerleştirme ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna alınacak yabancı dil yeterliliğine sahip eczacı unvanlı personel alımı’ için başvurabileceği gibi, istekleri halinde her iki yerleştirme (1.yerleştirme ve/veya 2.yerleştirme) için tercihte bulunabileceklerdir. Bu durumda olan adaylardan 1. yerleştirmede yerleşenler 2. yerleştirmeye dahil edilmeyecektir. 1. yerleştirmede yerleşemeyenler ile bu ilan metninin ‘C’ kısmında belirtilen şartları taşımayanların 2. yerleştirmeye ait tercihleri mevcut ise 2. yerleştirmeye katılacaklardır.

Bu kişiler açılan münhallerden 1. yerleştirme için en fazla bir (1) adet, 2. yerleştirme için ise en fazla on 
(10) adet tercihte bulunabilecektir. 2. yerleştirmede genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir. 1.yerleştirmede genel kura seçeneği bulunmayacaktır.


7) Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 03 Temmuz 2020 Cuma – 10 
Temmuz 2020 Cuma saat 18:00’ kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.


8) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 97 inci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.


9) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.


10) Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir 
yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.


11) İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuruları 
sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.


B- KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR


1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 
taşımaları gerekmektedir.


2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine 
tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,


3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü 
bulunmayan tabip ve uzman tabipler,


4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer 
statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,


5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 02 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 18:00’e 
kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,


6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (T.C. Sağlık Bakanlığının diploma 
tescilleri ile ilgili hizmet veren bilgi bankasında (http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/) başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacılar; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda

kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)


7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında, emekli 
olan tabip ve uzman tabipler bu kuraya Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Bakanlığımız dışındaki kurumlara yerleşen emekli (tabip ve uzman tabiplerin) atamaları gerçekleştirilmeyecektir.


8) Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, yanlış müracaatta bulunan, 
PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.


C-TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU İÇİN AÇILAN MÜNHAL YERLERE BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARIN YABANCI DİL YETERLİLİK BELGESİNE SAHİP OLMALARI GEREKMEKTEDİR.


Bu adayların ayrıca;


1) Eczacılık fakültesi mezunu olduğuna dair diploma veya geçici mezuniyet belgesini,


2) Yabancı dil sınavından (YDS, KPDS, ÜDS veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen 
sınavlardan herhangi birinden ) en az 60 puan alındığını gösterir belgeyi, başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.


3) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için açılan münhal yerleri tercih edenlerden bu madde 
kapsamındaki şartları taşımayanların, bu tercihleri silinecek olup varsa diğer tercihleri dikkate alınarak kuraya alınacaktır.


Ç-KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR


1) Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabiplerin,


2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanların,


3) Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabiplerinin,


4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanların,


5) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş haddini 
doldurmuş olanların,


6) Sağlık Bakanlığında kura son başvuru tarihi itibariyle halen 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli 
olarak çalışanların başvuruları kabul edilmeyecektir.


D-ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER


1) Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama 
işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.


a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.


b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların 
atamaları yapılmayacaktır)


c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı 
dilekçe.


d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)


e) Mal bildirim formu.


f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son 
çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.


g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar 
kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge.


SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR ATAMAYA 
ESAS BELGELERİNİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADRESE TESLİM EDECEKLERDİR. DİĞER KURUMLARIN KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR İSE

ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ ATANDIKLARI KURUMA TESLİM EDECEKLERDİR.


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA


İletişim: 0 (312) 585 10 00


TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU


Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 P.K. 06520 Çankaya/ANKARA


İletişim: 0 (312) 218 30 00 

PBS üzerinden başvuruların yapılması 29 Haziran 2020 Pazartesi (Başvuru başlangıç tarihi)


02 Temmuz 2020 Perşembe 
(Son başvuru tarihi saat 18:00’e kadar )

KURA TARİHİ (Yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir.) 14 Temmuz 2020 Salı

Atamaya esas belgelerin son geliş tarihi ve saati 14 Ağustos 2020 Cuma saat 18:00Münhal Kadrolar

YAZAR: Fatih Saçak

Kocaeli Şehit Özcan Kan Fen Lisesi ve Gebze Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi 2018 Mezunu. Vatan Kocaeli Gazetesi editörü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Star Dizisi Babil Yeni Sezon Ne Zaman? Babil 11. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Babil dizisinin 10. bölüm ekrana geldi. Kadrosunda ünlü oyuncuları bulunduran Babil’in ilk bölümleri seyricilerden tam …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir